La Vall de Gallinera

Per camins           de moriscos             i mallorquins            -LES RUTES -

 

 

Novetats i actualitzacions (noves rutes per la Vall de Gallinera)

Ací us informarem dels nous senders que s'habiliten a la Vall.

 

Saber més de la Vall ...

 

 

 

 

 

Contacte

Vicent Morera moreravic@gmail.com

Juanjo Ortolà juanjo.ortola@gmail.com

 

Editor

 

Col·laboradors

 

Maquetació 

 

 

Crèdits

 

Edita: Intitut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta (IECMA).
www.iecma.net


© Dels textos: Vicent Morera i Juanjo Ortolà.
© De les fotografies: Vicent Morera, Juanjo Ortolà i els autors que es citen en algunes fotos del llibre.
© D’aquesta edició: Intitut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta.


Fotografia de la portada: José Rubén Motilla.
Maquetació: Serveis Agroambientals Marina Alta S.L. (Jaume X. Soler) i Aliques (Paula Vázquez).
Disseny de la maquetació i de la coberta: Aliques (Paula Vázquez).
Revisió lingüística: Ramon Carrió i Josep Andrés.
Base cartogràfica: Institut Cartogràfic Valencià (ICV).


Per a contactar amb els autors:
vmoreraf@gmail.com
juanjo.ortola@gmail.com


Podeu consultar novetats i actualitzacions a la web:
www.percaminsdemoriscosimallorquins.com

ISBN: 978-84-931704-8-6
Dipòsit legal: V-1268-2011
Impressió: Gràfiques Colomar.

---

D'aquesta web:
Idea, disseny i creació de Vicent Morera i Juanjo Ortolà basant-se en la plantilla mother-earth.